Mój koszyk

0 rzeczy

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin Newsletter

Regulamin Newsletter

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Dawida Woźniakowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dawid Woźniakowski, adres: ul. Stefana Dembego 23a/49, 02-796 Warszawa, NIP: 9512242076, REGON: 142755317, tel. +48728522728, info@dawidwozniakowski.pl (zwanego dalej „Sprzedawcą”).
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez osobę, która zamówiła usługę Newsletter na stronie internetowej www.dawidwozniakowski.pl (zwaną dalej „Użytkownikiem”) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Sprzedawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) (zwana dalej „Newsletterem”).
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Newsletter zawiera informacje o ofercie usług i towarów Sprzedawcy oferowanych w sklepie internetowym na stronie www.dawidwozniakowski.pl, aktualnych promocjach, a także artykuły na tematy związane z odżywianiem, suplementacją, treningiem oraz inne wiadomości dotyczące działalności Sprzedawcy w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron współpracujących ze Sprzedawcą.
 6. Zamawiając Newsletter Użytkownik wyraża zgodę:
  a) na otrzymywanie od Sprzedawcy treści marketingowych związanych z działalnością Sprzedawcy na wszystkie swoje wszystkie urządzenia, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego;
  b) na przesyłanie mu informacji handlowych dotyczących oferty Sprzedawcy wszystkimi dostępnymi środkami komunikami elektronicznej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Jeżeli zamawiając Newsletter Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, akceptując Regulamin Użytkownik wyraża również zgodę na przekazanie jego adresu e-mail podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w celu przesłania Użytkownikowi oferty handlowej lub treści marketingowych przez podmioty współpracujące. Podmioty współpracujące są to podmioty oferujące usługi i towary związane ze zdrowym trybem życia, m.in. z branży: catering dietetyczny, żywność dietetyczna, suplementy diety, sprzęt sportowy, odzież sportowa, SPA, trening EMS, aktywne wczasy. Lista podmiotów współpracujących, którym może zostać przekazany adres e-mail znajduje się na stronie internetowej http://www.dawidwozniakowski.pl/ w zakładce „Partnerzy”.
 8. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 90 dni.
 9. Każdy Newsletter zawiera:
  1) informację o Sprzedawcy jako nadawcy Newslettera,
  2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 10. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.dawidwozniakowski.pl:
  1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) komunikatów marketingowych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Sprzedawcy oraz podmiotów współpracujących,
  3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się” lub „Pobierz”,
  5) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej.
 12. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 13. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 14. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@dawidwozniakowski.pl. Dodatkowo, reklamację można przesłać także w formie pisemnej (po przesłaniu wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: ul. Szermiercza 4, 05-077 Warszawa.
 16. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.dawidwozniakowski.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.
 18. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie.
 19. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem http://www.dawidwozniakowski.pl/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy