Mój koszyk

0 rzeczy

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin

I. Definicje:

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Usług lub Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Okres Rozliczeniowy - ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako 28 dni (nie miesiąc kalendarzowy), liczony od dnia zawarcia Umowy, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług.
 5. Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych. Szczegółowe dane dotyczące Operatorów Płatności oraz zasad dokonywania płatności znajdują się w zakładce “Regulamin płatności elektronicznych”.
 6. Płatność cykliczna – pozwala na regularne obciążanie rachunku Klienta kosztami Usługi, poprzez kartę płatniczą bez konieczności wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 9. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line, na której Sprzedawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.dawidwozniakowski.pl.
 10. Sprzedawca – Dawid Woźniakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Woźniakowski, adres: ul. Szermiercza 4, 05-077 Warszawa, NIP: 9512242076, REGON: 142755317, tel. +48728522728.
 11. Towary – rzeczy znajdująca się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym np. książki, e-booki, nagrania z webinariów, gotowe jadłospisy.
 12. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług lub sprzedaż Towarów.
 13. Usługi – usługi znajdująca się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym np. treningi personalne, konstatacje dietetyczne, suplementacje i treningowe, szkolenia, webinaria.
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, korzystająca z Usług.

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
 2. Usługa może zostać zrealizowania na rzecz Klienta lub innego wskazanego przez niego Użytkownika.
 3. Upoważnienie osoby trzeciej (Użytkownika) do skorzystania z Usługi jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy osoba ta godzi się na skorzystanie z Usługi, akceptuje Regulamin i warunki Umowy. W razie upoważnienia osoby trzeciej do skorzystania z Usługi uprawnienia i obowiązki Klienta przewidziane w Regulaminie odnoszą się także do Użytkownika, w szczególności w zakresie kontaktu ze Sprzedawcą, ustalania terminów i miejsca treningów personalnych, zasadach zachowania w trakcie treningów.
 4. Klient, o którym mowa w ust. 2 ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedawcy i osób trzecich.
 5. W imieniu Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania Umowę zawrzeć może osoba, która posiada stosowne umocowanie.
 6. Klient może dokonać zakupu Usługi lub Towaru dokonując Rejestracji lub bez Rejestracji.
 7. Klient może dokonać zakupu Usługi wymagającej Płatności cyklicznej wyłącznie dokonując Rejestracji.
 8. Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich Klientów.
 9. Klienci dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych.
 10. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.
 11. Klient uzyskuje dostęp do Konta w Sklepie Internetowym po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie).
 12. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu.
 13. Klienci dokonują zakupu bez Rejestracji poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego dane niezbędne do realizacji Umowy.
 14. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

III. Ceny i płatności

 1. Zakup Usług i Towarów następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny Usług i Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym:
  a) stanowią ceny brutto, obejmujące podatek VAT;
  b) podawane są w złotych polskich lub w Euro;
  c) nie zawierają kosztów dostawy (w przypadku dostawy Towarów). Koszty dostawy Towarów ponosi Klient w wysokości wskazanej odrębnie w Sklepie Internetowym w zależności od wyboru wariantu dostawy przez Klienta.
 3. Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.
 4. Za zakupiony Towar Klient dokonuje płatności z góry, w chwili dokonywania zamówienia.
 5. Za zakupioną Usługę Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym.
 6. Ceną bazową każdej usługi długoterminowej jest cena 1 miesiąca współpracy danej usługi. Klient decydując się na usługę długoterminowa tj. na okres 3 lub 6 miesięcy współpracy otrzymuje ustalony upust od ceny bazowej tej usługi.
 7. Klient wykupując usługę współpracy okresowej (na 3 lub 6 miesięcy) zobowiązany jest do terminowego opłacania kolejnych miesięcy współpracy.
 8. W przypadku braku terminowej płatności, do Klienta zostaje wysłany mail przypominający. Jeżeli po 2 tygodniach Klient nadal nie opłaci Usługi na jego adres e-mail oraz adres domowy podany w zamówieniu zostanie przesłane wezwanie do zapłaty. W przypadku dalszego braku płatności przez okres 2 tygodni dług zostanie przekazany do firmy windykacyjnej.
 9. Jeżeli ze specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym wynika, że płatność za Usługę odbywa się na zasadach Płatności cyklicznej, Klient dokonuje Płatności cyklicznej z góry, w pierwszym dniu danego Okresu Rozliczeniowego.
 10. Klient dokonując zakupu Usługi, o której mowa w ust. 6 powyżej, wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznej według zasad określonych w Regulaminie oraz regulaminie płatności cyklicznych.
 11. Anulowanie Płatności cyklicznej przez Klienta w trakcie trwania Umowy nie oznacza rozwiązania Umowy i nie powoduje wstrzymania naliczania należności za Usługi.

IV. Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na określoną Usługę lub Towar, Klient wybiera opcję „Dodaj do koszyka” lub „Kup” w Sklepie Internetowym. Następnie przechodząc do koszyka Klient wybiera opcję „Kupuję i płacę”.
 2. Po przekazaniu Sprzedawcy zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę internetową Operatora Płatności, na której uiszcza opłatę za dany rodzaj Usługi lub Towaru, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie, regulaminie płatności cyklicznej i cennikiem dostępnym w Sklepie Internetowym.
 3. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za wybrane Usługi lub Towary, Sprzedawca potwierdza niezwłocznie Klientowi fakt otrzymania zamówienia.
 4. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności (lub pierwszej płatności w przypadku płatności powtarzalnych) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Umowa zostaje zawarta na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym. W razie wystąpienia niezgodności pomiędzy Regulaminem i specyfikacją w Sklepie Internetowym zastosowanie w tym zakresie ma specyfikacja.
 6. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

V. Korzystanie z usług i towarów

 1. Sprzedawca i Klient ustalają konkretne terminy i miejsca korzystania przez Użytkownika z Usług, które wymagają spotkania osobistego (np. trening personalny). Spotkania osobiste mogą odbywać się na terenie Warszawy w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 21:00.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w celu realizacji Usługi nie wymagającej osobistego spotkania (np. konsultacje dietetyczne lub treningowe) mailowo na adres wspolpraca@dawidwozniakowski.pl .
 3. Użytkownik może bezpłatnie anulować ustalony termin spotkania osobistego w celu realizacji Usługi z wyprzedzeniem 24 godzin przed wybranym terminem. Anulowanie terminu następuję drogą telefoniczną.
 4. W przypadku dwukrotnego odwołania spotkania w celu realizacji Usługi, Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy w trybie określonym w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 5. Odwołanie spotkania w celu realizacji Usługi niezgodnie z ust. 3 powyżej, skutkuje uznaniem, że spotkanie w celu realizacji Usługi zostało przeprowadzone. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu zapłaconej za Usługę kwoty.
 6. Nieprzeprowadzone treningi personalne w danym Okresie Rozliczeniowym mogą zostać wykorzystane w kolejnych Okresach Rozliczeniowych. W przypadku niewykorzystania wszystkich treningów personalnych w trakcie trwania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. brak kontaktu ze Sprzedawcą, niemożność skontaktowania się z Klientem) strony mogą przedłużyć Umowę o 4 tygodnie w celu przeprowadzenia tychże treningów personalnych. Nieprzeprowadzenie treningów personalnych, w sytuacji o której mowa powyżej oraz nieprzedłużenie Umowy skutkuje uznaniem, że spotkanie w celu realizacji Usługi zostało przeprowadzone. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu zapłaconej za Usługę kwoty.
 7. W przypadku gdy Użytkownik spóźni się na ustalony ze Sprzedawcą termin spotkania w celu realizacji Usługi, czas trwania Usługi zostaje pomniejszony o czas spóźnienia Użytkownika.
 8. Użytkownik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę przed realizacją Usługi o jakichkolwiek przeciwwskazaniach zdrowotnych. W odniesieniu do Usług stanowiących treningi personalne lub konsultacje treningowe w szczególności o przebytych chorobach, urazach, kontuzjach. W odniesieniu do Usług stanowiących konsultacje dietetyczne, ketogeniczne lub suplementacyjne w szczególności o alergiach i chorobach, na jakie cierpi Użytkownik.
 9. Użytkownik zobowiązany jest: a) stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie, sportowa koszulka; b) przestrzegać regulaminu klubu fitness, w którym ćwiczy ze Sprzedawcą; c) wykupić wejście do klubu fitness we własnym zakresie; d) posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.
 10. Jeżeli Usługa stanowi trening personalny zabronione jest korzystanie z Usług przez Użytkowników będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.
 11. Użytkownik, pragnący uzyskać założone cele treningowe, zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Sprzedawcy. Jednocześnie podkreśla się, że z uwagi na specyfikę świadczonych usług oraz mnogość czynników wpływających na ich efekt (na które Sprzedawca nie ma wpływu), nie jest możliwe udzielenie gwarancji osiągniecia przez Użytkownika zamierzonych celów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, aby Użytkownik osiągnął zamierzony cel, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jego nieosiągnięcie.
 12. Towary stanowiące publikacje książkowe, e-booki, plany i rozpiski żywieniowe, suplementacyjne i treningowe stworzone przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta, jak również wszystkie materiały publikowane w Sklepie Internetowym, niezależnie od formy w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi (zwane dalej zbiorczo „Materiałami”).
 13. Rozpowszechnianie Materiałów za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, czy dalsze odsprzedawanie, a także udostępnianie w Internecie i innych środkach publicznego przekazu, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, jest zabronione.
 14. Wyjątek stanowią tylko te Materiały, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści, pod warunkiem, że będą przestrzegane zalecenia podane razem z zezwoleniem.
 15. Dopuszcza się kopiowanie Materiałów tylko na własny użytek, tj. w celach niekomercyjnych.
 16. Osoby pragnące korzystać z Materiałów w celach komercyjnych, powinny zawrzeć ze Sprzedawcą pisemną umowę na wykorzystanie tych Materiałów oraz nabyć prawa licencyjne.
 17. Sprzedawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta (ze skutkiem natychmiastowym), przed upływem okresu ważności Usług w przypadku stwierdzenia działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego poprzez upublicznianie, nielegalne rozpowszechnianie, kopiowanie bez zezwolenia, odsprzedawanie i modyfikowanie chronionych prawami autorskimi Materiałów - po uprzednim wezwaniu Klienta drogą e-mailową do zaprzestania i ew. usunięcia skutków powyższych działań.
 18. Wezwanie do zaniechania naruszeń jak i oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia Usług dla swej skuteczności wymagają przesłania Klientowi droga e-mailową, na podany przez niego w formularzu zamówienia, adres e-mailowy. Paragraf 6 ust. 10 stosuje się odpowiednio.
 19. W sytuacji wskazanej w ust. 18 powyżej, Sprzedawca ma także prawo do żądania zapłaty przez Klienta na jego rzecz kary umownej wysokości 100.000 zł. (sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Niezależnie do powyższego, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną.
 20. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług z ww. powodów, Klientowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

VI. Czas realizacji

 1. Wysyłka zamówionych Towarów następuje w terminie do 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 2. Usługi jednorazowe (np. trening personalny, jednorazowa konsultacja) realizowane są w okresie 90 dni od dnia zawarcia Umowy. Powyższe nie dotyczy przypadków wykupienia przez Klienta Usług lub pakietu Usług (np. pakiet treningów personalnych), które mogą zostać zrealizowane w czasie wskazanym w specyfikacji Usługi zamieszczonej w Sklepie Internetowym (np. Umowa na 1,3 lub 6 miesięcy).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Użytkownik narusza powszechnie przyjęte normy zachowania i obyczaje.
 4. W razie czasowego braku możliwości świadczenia Usług przez Sprzedawcę (np. z przyczyn zdrowotnych, wyjazdu, nieprzewidywalnych zdarzeń losowych), Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Jednocześnie Sprzedawca poinformuje o przyczynie braku możliwości świadczenia Usług oraz o czasie jego trwania. W takim przypadku Umowa zostaje przedłużona odpowiednio o ww. czas braku możliwości świadczenia Usług przez Sprzedawcę.
 5. Klient ma prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia wykonywania Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia / zawiadomienia w przypadku: a) przedstawienia dokumentu potwierdzającego, stwierdzenie przez lekarza bezwzględnych przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania jakiejkolwiek aktywności fizycznej w przypadku Usług związanych z treningiem lub/i stosowania diety w przypadku usług dietetycznych; b) udowodnienia wystąpienia innych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy zdarzeń losowych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających Klientowi dalsze korzystanie z Usług przez okres minimum 4 tygodni od wystąpienia zdarzenia.
 6. Zawieszenie wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 5 powyżej, powoduje przedłużenie Umowy o czas, w którym Usługa nie była świadczona. Zawieszenie wykonywania Umowy nie powoduje jej rozwiązania ani wygaśnięcia, a jedynie czasowe powstrzymanie się od jej wykonywania. Po upływie czasu zawieszenia Umowa zostaje automatycznie wznowiona m.in. wznowione zostaje naliczanie opłat za Usługi.
 7. Umowę można zawiesić jednorazowo, bez podawania przyczyny z zachowaniem 24 godzinnego wyprzedzenia:
  a. na okres 1 miesiąca przy współpracy 6 miesięcznej,
  b. na okres 2 tygodni przy współpracy 3 miesięcznej.
 8. Zawieszenie umowy, o którym mowa w ust. 7 wydłuża okres współpracy o czas wynikający z w/w zawieszenia umowy, ale nie zwalnia ono Klienta z terminowego dokonywania płatności zgodnego z harmonogramem opłat wynikającym z wykupionej usługi długoterminowej.
 9. W celu skuteczności wypowiedzenia lub zawieszenia korzystania z Usług, o których mowa w ust. 5 powyżej Klient zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaistnienie przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej (o ile ze względu na specyfikę zaistniałej sytuacji przedstawienie takiego dokumentu jest możliwe np. zaświadczenie lekarskie, kopia dokumentów delegacji do pracy za granicę itp.).
 10. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub zawieszeniu wykonywania Umowy powinno zostać przesłane, pod rygorem nieważności, drogą mailową: a) Klient na adres e-mail Sprzedawcy: wspolpraca@dawidwozniakowski.pl; b) Sprzedawca na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
 11. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu lub zawieszeniu wykonywania Umowy powinno jasno wskazywać, czy jego celem jest wypowiedzenie czy też zawieszenie Umowy oraz powinno zawierać opis sytuacji będącej podstawą jego złożenia. Dodatkowo oświadczenie o
  zawieszeniu wykonywania Umowy powinno wskazywać czas zawieszenia uzasadniony okolicznościami danego przypadku.
 12. Wszelkie oświadczenia woli kierowane na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mailowy, uważa się za skutecznie doręczone. W przypadku zmiany adresu e-mail Klienta w trakcie trwania Usługi, Klient zobowiązany jest do wskazania nowego adresu, w przeciwnym razie adres e-mail podany w momencie składania zamówienia uznaje się za prawidłowy.
 13. Niezależnie od przypadków wskazanych w niniejszym paragrafie, strony Umowy mogą w każdym czasie zgodnie postanowić o jej rozwiązaniu lub zawieszeniu wykonywania.
 14. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta, tj. nie odpowiadania na korespondencje e-maile Sprzedawcy przez 4 kolejne tygodnie od dnia zawarcia Umowy usługa uznawana jest za zrealizowaną i powinna zostać opłacona.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych Towarów/Usług powinny być zgłoszone Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: wspolpraca@dawidwozniakowski.pl .
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz dokładnie opisać zaistniały problem.
 3. Klient powinien zgłosić reklamację Usługi niezwłocznie po stwierdzeniu wady ale nie dłużej niż w terminie 7 dni po zrealizowaniu usługi przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 3.
 6. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem listem poleconym na adres: ul. Szermiercza 4, 05-077 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wspolpraca@dawidwozniakowski.pl .
 2. W razie skutecznego skorzystania z prawa określonego w ust. 1, Umowa uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.
 3. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy: a) zamówiona Usługa została wykonana przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta); b) zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Klientowi jedynie w formie elektronicznej za jego zgodą (zgodnie z Regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności zostanie dokonany za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zwrot należności nie nastąpi lub nastąpi z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu lub z winy Operatora Płatności.
 6. W przypadku współpracy długoterminowej, istnieje możliwość wcześniejszego zerwania umowy przez Klienta ale wiąże się ona z uiszczeniem rekompensaty na rzecz sprzedawcy. Rekompensata jest sumą upustów, jakie Klient dostałby od Sprzedawcy przez całą długość trwania umowy na zakupioną przez siebie usługę długoterminową.
 7. Jeżeli do sytuacji w której mowa w punkcie III, ust. 12 dojdzie w przypadku wykupienia usługi w promocyjnej cenie, Klient zobowiązany jest do zwrotu rekompensaty w wysokości sumy upustów, jakie Klient dostałby od Sprzedawcy przez całą długość trwania umowy na zakupioną przez siebie usługę długoterminową powiększoną o kwotę oszczędności jaką Klient uzyskał w związku z nabyciem usługi w promocyjnej cenie. Innymi słowy, rekompensata powinna być wyliczana od ceny regularnej, a nie ceny promocyjnej.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.
 5. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo według zasad ogólnych postępowania cywilnego sąd powszechny.