Regulamin

Słowniczek:
 • Sprzedający – Dawid Woźniakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Woźniakowski,adres: ul. Stefana Dembego 23a/49, 02-796 Warszawa, NIP: 9512242076, REGON: 142755317.
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończeniaprzez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna orazjednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a któradokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego (w tym równieżKonsument).
 • Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Usługi w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lubgospodarczą, zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie KodeksuCywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 • Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dawidowzniakowski.pl, zapośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Usługi.
 • Usługi – wszelkie usługi oferowane Klientowi w ramach Sklepu internetowego, w tym w szczególności, alenie wyłącznie, plany dietetyczne, treningowe oraz suplementacyjne, webinary oraz szkolenia stacjonarne.
 • Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 • Konto Użytkownika – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego, za pomocą którejKlient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupuUsług.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, którejprzedmiotem są Usługi.

 

I. Postanowienia ogólne
 • Sklep internetowy prowadzony jest przez Dawida Woźniakowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą
  pod firmą Dawid Woźniakowski, adres: ul. Stefana Dembego 23a/49, 02-796 Warszawa, NIP: 9512242076,
  REGON: 142755317.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Usług,
  przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu
  internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.dawidwozniakowski.pl.
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa
  w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn.
  zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do
  przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego
  Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 • Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Usług (łącznie z cenami), nie
  stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017,
  poz. 459 z późn. zm.) lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 • Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta
  wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu Zamówienia
  cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w
  odniesieniu do poszczególnych Usług.
 • Klienci mają możliwość zakupu Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego niezależnie od tego czy
  dokonali rejestracji poprzez założenie Konta Użytkownika.
 • Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta,
  oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony
  Sprzedającego.
II. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego
 • Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
  Klient zobowiązany jest do akceptacji treści Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
 • Informacje podane w trakcie zakładania Konta Użytkownika powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W
  przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania
  Zamówienia.
 • Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i
  modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania
  Zamówień.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu
  Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w
  posiadaniu Sprzedającego;
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym
  zakresie zwyczajami;
  d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz
  dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych
  przysługujących im praw;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku
  osobistego.
 • Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego w przypadku podania
  nieprawdziwych danych przy rejestracji Konta Użytkownika lub w przypadku stwierdzenia naruszenia
  obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z
  usług Sklepu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

 

III. Składanie zamówień
 • Zamówienia na Usługi dostępne w Sklepie internetowej są składane poprzez wybór preferowanej opcji
  zakupu.
 • Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia
  realizowane są w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty Klienta.
 • W przypadku założenia przez Klienta Konta Użytkownika, złożenie Zamówienia następuje poprzez
  zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Usługi do koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia, a
  następnie dokonanie płatności online. W przypadku braku założenia przez Klienta Konta Użytkownika,
  warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Usługi do koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych
  koniecznych do realizacji Usługi oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane
  Klientowi komunikaty lub informacje.
 • Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „realizuj zamówienie”) stanowi ofertę
  Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną
  (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po
  otrzymaniu ww. wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Usług.
 • Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia
  zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do
  Sprzedającego drogą elektroniczną na adres info@dawidwozniakowski.pl.
IV. Dokonywanie płatności. Ceny.
 • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) ceny netto do powiększenia o VAT, zgodnie z życzeniem,
  c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 • Cena podana przy na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta
  potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 • Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi kartą kredytową bądź e-transferem. Rozliczenia płatności
  przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU oraz PayPal, według zasad ustalonych
  przez wskazane podmioty.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji
  promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Usług w
  Zamówieniach złożonych i przyjętych do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji
  promocyjnych.
 • Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
V. Realizacja zamówień.
 • Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia
  przez Sprzedającego.
 • Termin realizacji Zamówienia zależny jest od rodzaju zakupionej Usługi. Czas realizacji szczegółowo
  określony jest w opisie danej Usługi dostępnej w Sklepie internetowym.
 • Koszt wysyłki ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrane Towary. Koszt przesyłki zależny jest od
  wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika.
 • Zamówienia są doręczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty
  Polskiej bądź firmy przewozowej, według wyboru Klienta. Przewidywany czas doręczenia przez Pocztę Polską
  wynosi od 3 do 5 dni roboczych, natomiast przez przewoźnika – od 1 do 2 dni roboczych od dnia następującego
  po nadaniu przesyłki. W przypadku doręczenia Zamówień poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, doręczenie
  odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy przewozowej, a przewidywany czas doręczenia określony jest
  przez przewoźnika, w zależności od kraju przeznaczenia. Termin ten może ulegać zmianom w związku z
  okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 • Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia
  zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z
  ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia
  uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze
  Sprzedającym.
 • Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do
  anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty
  elektronicznej.
 • Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
 • Kwestia potwierdzenia dokonania transakcji i faktury VAT na życzenie – zgodnie z info, od Twojego księgowego. To postanowienie oparte jest wyłącznie o opinię księgowego, którą mi przesłałeś, w związku z czym nie odpowiadam, za ewentualną niezgodność zastosowanego postanowienia z aktualnym i obowiązującym stanem prawnym.
VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 • Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Usług zawartej na odległość bez podania
  przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, dostępnego do pobrania na stronie Sklepu
  internetowego.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a
  Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
  niezmienionym.
 • Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Prawo do odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy
  zamówiona Usługa została wykonania przez Sprzedającego.
VII. Niezgodność usługi z umową. Reklamacje.
 • Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Usług
  zakupionych przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza
  uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze
  zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w
  szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz.
  683 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
  zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówionych Usług z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej
  reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient
  dowiedział się o niezgodności Usługi z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia realizacji
  Usługi.
 • W przypadku skorzystania z tego prawa należy zgłosić reklamację przez Sklep internetowy poprzez
  wypełnienie Formularz Reklamacji.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania
  prawidłowo wypełnionego Formularza Reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować
  Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
VIII. Niezgodność usługi z umową. Reklamacje.
 • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne
  bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce
  nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i
  całego niniejszego Regulaminu.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany
  Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu internetowego,
  niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje
  zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu internetowego.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych
  przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-
  mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem …………….